Calibracions, verificacions d’equips de pesatge

En el món del pesatge un dels temes que genera més controvèrsia és el tema de la metrologia. La metrologia ens permet definir i acotar els errors dels nostres equips de mesura.

La metrologia legal obliga per llei a realitzar unes proves de comprovació periòdiques a tots aquells equips de mesura el resultat de la qual sigui usat per calcular imports facturables. Aquestes proves es denominen verificacions oficials.

Hi ha altres processos de mesura on no hi ha requisits legals però si que ens interessa tenir controlats els errors de mesura per estalviar-nos problemes de formulació, de dosificació, de producció… En aquests casos es realitzen unes proves per definir els errors dels equips que anomenem calibracions. Hi ha diferents tipus de calibracions en funció de l’entitat que emet el certificat de calibració. La més reconeguda a Espanya és la calibració ENAC on l’entitat emissora del certificat de calibració ha de ser un laboratori certificat per ENAC.

Conjunt de patrons de masses certificades

Per realitzar qualsevol de les proves anteriorment esmentades cal:

  • Conjunt de masses certificades. Són els patrons que serveixen de referència en la definició de la mesura. Existeixen masses des de 0,1 mg fins a 1000 Kg. Cada equip requereix un conjunt de masses diferent.
  • Conjunt de diferents procediments que ens permetran comprovar les mesures en totes les situacions de treball. En funció de l’equip a comprovar s’apliquen diferents procediments.
  • Tècnics qualificats que puguin realitzar els procediments anteriors amb garanties. Després de dur a terme les proves in-situ es calculen els resultats per obtenir els errors mesurats.
Calibració d’una pala amb sensor de pes

A la nostra web trobareu la pàgina Calibracions i verificacions on especifiquem els serveis que oferim:

  • Verificacions (periòdiques, primitives o post-reparació) per part de laboratori acreditat.
  • Calibracions ENAC per part de GIRLAB, Laboratori de calibració acreditat ENAC (acreditació 255/LC.10.217)
  • Calibracions amb masses certificades.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació